แอพพลิเคชัน PSU Intania Buddy ประกอบไปด้วยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับนักศึกษาภายในคณะฯ ผู้ใช้งานจะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดต่างๆ ของแอพพลิเคชันนี้ โดยปราศจากการแก้ไข ดัดแปลงข้อมูลใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่ข้อกำหนด หากท่านได้ใช้แอพพลิเคชันนี้ แสดงว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดต่างๆ ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมายแล้ว