คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งานไว้อย่างเป็นความลับ โดยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเฉพาะกับผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางคณะฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้งานต้องยินยอมให้ทางคณะฯ นำข้อมูลของท่านไปใช้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า